Varden

Varden er ei avdeling med 3 ansatte og 17 barn. Kjersti Westberg er pedagogisk leder, Tom Roger Brumoen og Laila Gamst er assistenter og Helga Dreyer er støttepedagog på Varden noen timer hver uke.

På Varden er hovedfokuset rettet mot tema friluftsliv og naturen. Skogen og naturen er vår nærmeste utviklingsarena hvor vi jobber aktivt hele året. Vi bruker skogen som stimuli og arena for motorisk utvikling, kunnskapslære og miljøbevissthet. Friluftslivet praktiseres både innenfor og utenfor barnehagegjerdet. Når vi er ute på turer prøver vi å være bevisste på naturvern og miljøregler. Barna lærer å sette opp leirplass, spise måltider ute, sette opp ly mot vær og vind, rydde ned leirplass, bruke naturen som en ressurs i form av mat, og ta hensyn når det kommer til utnyttelse av naturen.

Satsningen på motorisk utvikling er en sentral del av det å gå på en friluftsavdeling. Ferdsel og lek i skogen er med på å gi barna varierte utfordringer for stimulering av barns motorikk. Hyppige turer i nærmiljøet til fots og på ski er noe vi prioriterer høyt, og som vi ønsker barna skal få erfaringer rundt. Vi jobber målrettet med at barna skal få kunnskaper og bli mer selvstendige når det gjelder påkledning, pakking av sekk, ta på ski, spikke med kniv, og lage bål.

Vi ønsker at barna skal etablere seg noen grunnleggende ferdigheter, og for å markere dette får barna muligheten til å ta et ferdighetsmerke som heter «Villmarksknappen». «Villmarksknappen» lanseres av Villmarksliv og Donald Duck & co i gull, sølv og bronse. Målet med denne knappen er å motivere barn til å ferdes mer ute, og gi dem grunnleggende kunnskaper i friluftsliv og trygghet i naturen. På Varden skal barna få prøve å ta merket i «bronsefarge», hvor utfordringene vil være:

Tenne bål med fyrstikk og lære om oppbygging av bål.

Få erfaringer med å spikke med kniv.

Sove 1 natt ute.

Være med å sette rypesnarer.

Pakke egen sekk. Lære å ta med seg nødvendig redskap, mat, og klær.

Vi ønsker at barna skal avslutte året på Varden med en ryggsekk full av erfaringer og gode mestringsopplevelser som vil være en styrke for barna å ha med seg når de skal over i skolen. Medvirkning er noe vi bruker aktivt for at barna skal bli hørt, sett og få være med å forme sin barnehagehverdag. Vi mener det er viktig at barna får utfordringer som er rettet mot barnets nivå. Aktivitetene som gjennomføres vil variere i forhold til årstidene og barnehagens årshjul.

Vennskap

Dette barnehageåret har vi som satsningsområde temaet vennskap. Vi ønsker å tilnærme oss barnas lek for å finne ut mer om de ulike vennskapsrelasjonene på Varden. Bruk av barnesamtaler skal hjelpe oss til å se positive relasjoner eller utfordringer i barnegruppen. Vi ønsker å møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Vi ønsker at barna skal få undre seg, og få en bevisstgjøring rundt spørsmål som: «Hva er en god venn?», «Hvordan behandler vi hverandre?», «Hva er det å erte?», «Hva er å inkludere?» o.l. Dette er spørsmål som får barna til å reflektere rundt situasjoner som de har opplevd i barnehagen, og som vi kan ha gode samtaler om.

Skoggruppene

Her deler vi barna inn i mindre grupper og jobber mot barnets nivå språklig, motorisk og sosialt. Skoggruppemetoden gjør at vi klarer å se hvert enkelt barn i mye større grad og på den måten tilrettelegge aktiviteter etter det enkelte barns behov. Skoggruppen er delt inn i 3 ulike faser hvor alle faser er like viktige, forarbeid, gjennomføring og etterarbeid. På selve skoggruppedagen starter barna og de voksne inne med forarbeid, før de drar ut i skogen for å gjennomføre det som var planlagt. Skoggruppene avsluttes med etterarbeid og oppsummering av dagen enten ute i skogen, eller inne med barna. Hvert barn har skoggruppebøker hvor barna får dokumentert hva de har gjort på skoggruppen. I skoggruppene jobber vi relatert mot barnas nivå både språklig, motorisk og sosialt. Hovedfokuset er bruk av naturen som en arena til læring, og stimuli for utvikling. Skoggruppene har de samme målene som de skal jobbe mot hver måned, men de har forskjellige måter å tilnærme seg disse på.

Grønt Flagg

Tema for barnehageåret 2015/16 er "gjest i naturen" og "lek i naturen". På Varden jobber vi med temaet gjennom å være bevisst på hvordan vi tar vare på/bruker skogen som vår oppholdsplass. Det innebærer at barna skal lære om skogens biotop i vårt nærmiljø, få erfaringer om høsting fra naturen, og få et innblikk i begrepet «bærekraftig utvikling». På høsten bruker vi å sanke inn rips, og rognebær som vi lager gele av. Vi sanker inn blåbær til syltetøy, og vi finner ferske kantareller i skogen som vi steker i panna og lar barna smake. Kontinuerlig gjennom året følger vi med på fuglekassene, og henger ut mat til fuglene. Ila av perioden februar til april jobber vi med prosjekt rundt det å sette rypesnarer og fangst. Vi drar også på isfiske ila denne perioden. På våren tapper vi bjørkesevje som vi bruker i bakst, å drikke, eller lager gele av.

Dette barnehageåret har vi bestemt oss for å fordype oss i sola som tema. Vi ønsker å lære barna hvor viktig sola er for naturen, og hvordan sola gir både direkte og indirekte lys. På Varden jobber vi med forståelsen av sola sin påvirkning for årstidene og naturen rundt oss. Vi ser på sola som en stjerne blant mange planeter i verdensrommet, og vi drar til vitensenteret for å få en nærmere forståelse av universet rundt oss. Barna får være med å sette opp solcellepanel, og de får gjennom erfaringer oppleve at sola forsvinner, kommer tilbake og en forståelse til hvorfor dette skjer. Vi ser nærmere på forandringer i lyset etter årstidene, og naturen i forandring.

Flere Grønt Flagg aktiviteter vi gjennomfører årlig er blant annet tømming i kompost, lage sitteunderlag ved toving av ull, sanke inn naturmaterialer til formingsaktiviteter, forske på snø/vann/luft, vedlikehold av oppholdsplass og bål, søppelsortering, planting inne og i grønnsakshagen.

Lek

Lek er en viktig del av hverdagen på Varden. Gjennom leken knyttes vennskapsbånd, språket stimuleres og fantasien får utfoldet seg. I leken lærer barna å samspille med andre barn, og de får utfordret seg i ulike roller gjennom hverdagen. Vi ser skogen som en optimal læringsarena hvor barna virkelig får utfordret sanseinntrykkene gjennom lek. Vi ønsker å være aktive voksne som kan delta i barns lek, eller være tilgjengelig for veiledning hvis det behøves. Vår erfaring tilsier at aktive voksne skaper tryggere barn, og mer nærhet i samspill mellom barn og voksen. Vi ønsker å være god forbilder for barna, støtte dem på deres synspunkter, ha tid til å lytte og ta følelsene deres på alvor. Vi tilrettelegger for lek, både i smågrupper og felles lek som ofte har sitt utspring i en voksenstyrt temaaktivitet. Inne på avdelinga gir hvert rom forskjellige lek/aktivitetsmuligheter.

Dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig for å vise hvordan vi jobber, og det er et hjelpemiddel vi bruker til læring på Varden. På barnehagens hjemmeside legger vi ut bilder som er tatt fra turer, aktiviteter, fellesturer, lek o.l. Barna bruker å få låne kamera til å ta bilder fra deres perspektiver. Dette gir oss mange gode klipp som belyser barnas syn på omgivelsene samtidig som det er noe barna synes er morsomt å holde på med. Vi skriver «dagen i dag» som vi henger på døra inn til avdelingen. Dette er en dokumentasjon til foreldrene som beskriver noe av det vi har gjort av aktiviteter den dagen. Barnesamtaler, skriftlige observasjoner og intervjuer er noe vi bruker aktivt for å få fram barnas synspunkter på gode og vanskelige ting i barnehagen. Vi har gode erfaringer ved bruk av barnesamtaler hvor barna får sagt noen ord om deres trivsel i barnehagen. Skoggruppebøkene er barnas egen måte å dokumentere det som er blitt gjort i skoggruppene.

Tannlausklubben

Tannlausklubb er førskolebarnas egen klubb. Tannlausklubben har oppstart i januar og gjennomføres 1 gang i uka fram mot sommeren. I tannlausklubben får barna oppgaver som er relevant til skolestart. Oppgavene tar for seg tall, mengder, bokstaver, og lignende. Tannlausklubben gjennomføres på 1t, hvor de første 15minuttene går til å lære seg skoleregler, forklare hva som skal gjøres, og repetere noe vi har jobbet med. 15-20 minutt til å løse oppgaver, friminutt og 15-20 minutt oppgaveløsning. De siste 10minuttene brukes til gjennomgang og repetisjon av regler og oppgaver. Vi ser at disse timene er noe barna gleder seg til.

Overgang til skole

Fra januar til juni ser vi fram mot skolestart og jobber i forhold til det. I kapittel 5.1 i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (kunnskapsdepartementet 2006:53). For å lette barnas overgang til skole gjennomfører vi aktiviteter som går på tall, mengde, og bokstaver i tannlausklubben. Vi ser at disse oppgavene er interessante for barna og at de liker å gjennomføre «skoleoppgaver». Vi har også et større fokus på vei og trafikk. Vi samarbeider med de andre barnehagene i området om å arrangere førskoletreff der alle 6-åringene treffes ute til felles lek og aktivitet. For barn som har behov for spesiell hjelp og støtte har vi møter med foreldrene og skolen i løpet av våren før skolestart.