Varden

Varden er ei avdeling med 3 ansatte og 17 barn. Andreas Helberg er pedagogisk leder, Ronny Lian er friluftspedagog og Janne-Kari Johansen er barne- og ungdomsarbeider. Helga Dreyer er støttepedagog på Varden noen timer hver uke.

På Varden er hovedfokuset rettet mot tema friluftsliv og naturen. Skogen og naturen er vår nærmeste utviklingsarena hvor vi jobber aktivt hele året. Vi bruker skogen som stimuli og arena for motorisk utvikling, kunnskapslære og miljøbevissthet. Friluftslivet praktiseres både innenfor og utenfor barnehagegjerdet. Når vi er ute på turer prøver vi å være bevisste på naturvern og miljøregler. Barna lærer å sette opp leirplass, spise måltider ute, sette opp ly mot vær og vind, rydde ned leirplass, bruke naturen som en ressurs i form av mat, og ta hensyn når det kommer til utnyttelse av naturen.

Satsningen på motorisk utvikling er en sentral del av det å gå på en friluftsavdeling. Ferdsel og lek i skogen er med på å gi barna varierte utfordringer for stimulering av barns motorikk. Hyppige turer i nærmiljøet til fots og på ski er noe vi prioriterer høyt, og som vi ønsker barna skal få erfaringer rundt. Vi jobber målrettet med at barna skal få kunnskaper og bli mer selvstendige når det gjelder påkledning, pakking av sekk, ta på ski, spikke med kniv, og lage bål.

Vi ønsker at barna skal avslutte året på Varden med en ryggsekk full av erfaringer og gode mestringsopplevelser som vil være en styrke for barna å ha med seg når de skal over i skolen. Medvirkning er noe vi bruker aktivt for at barna skal bli hørt, sett og få være med å forme sin barnehagehverdag. Vi mener det er viktig at barna får utfordringer som er rettet mot barnets nivå. Aktivitetene som gjennomføres vil variere i forhold til årstidene og barnehagens årshjul.

Vennskap

Dette barnehageåret har vi som satsningsområde temaet vennskap. Vi ønsker å tilnærme oss barnas lek for å finne ut mer om de ulike vennskapsrelasjonene på Varden. Bruk av barnesamtaler skal hjelpe oss til å se positive relasjoner eller utfordringer i barnegruppen. Vi ønsker å møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Vi ønsker at barna skal få undre seg, og få en bevisstgjøring rundt spørsmål som: «Hva er en god venn?», «Hvordan behandler vi hverandre?», «Hva er det å erte?», «Hva er å inkludere?» o.l. Dette er spørsmål som får barna til å reflektere rundt situasjoner som de har opplevd i barnehagen, og som vi kan ha gode samtaler om.

 

Lek er en viktig del av hverdagen på Varden. Gjennom leken knyttes vennskapsbånd, språket stimuleres og fantasien får utfoldet seg. I leken lærer barna å samspille med andre barn, og de får utfordret seg i ulike roller gjennom hverdagen. Vi ser skogen som en optimal læringsarena hvor barna virkelig får utfordret sanseinntrykkene gjennom lek. Vi ønsker å være aktive voksne som kan delta i barns lek, eller være tilgjengelig for veiledning hvis det behøves. Vår erfaring tilsier at aktive voksne skaper tryggere barn, og mer nærhet i samspill mellom barn og voksen. Vi ønsker å være god forbilder for barna, støtte dem på deres synspunkter, ha tid til å lytte og ta følelsene deres på alvor. Vi tilrettelegger for lek, både i smågrupper og felles lek som ofte har sitt utspring i en voksenstyrt temaaktivitet. Inne på avdelinga gir hvert rom forskjellige lek/aktivitetsmuligheter.

Dokumentasjon

Dokumentasjon er viktig for å vise hvordan vi jobber, og det er et hjelpemiddel vi bruker til læring på Varden. På barnehagens hjemmeside legger vi ut bilder som er tatt fra turer, aktiviteter, fellesturer, lek o.l. Barna bruker å få låne kamera til å ta bilder fra deres perspektiver. Dette gir oss mange gode klipp som belyser barnas syn på omgivelsene samtidig som det er noe barna synes er morsomt å holde på med. Vi skriver «dagen i dag» som vi henger på døra inn til avdelingen. Dette er en dokumentasjon til foreldrene som beskriver noe av det vi har gjort av aktiviteter den dagen. Barnesamtaler, skriftlige observasjoner og intervjuer er noe vi bruker aktivt for å få fram barnas synspunkter på gode og vanskelige ting i barnehagen. Vi har gode erfaringer ved bruk av barnesamtaler hvor barna får sagt noen ord om deres trivsel i barnehagen. 

Overgang til skole

Fra januar til juni ser vi fram mot skolestart og jobber i forhold til det. I kapittel 5.1 i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver heter det: Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. Dette skal skje i nært samarbeid med barnets hjem. (kunnskapsdepartementet 2006:53). For å lette barnas overgang til skole gjennomfører vi aktiviteter som går på tall, mengde, og bokstaver i tannlausklubben. Vi ser at disse oppgavene er interessante for barna og at de liker å gjennomføre «skoleoppgaver». Vi har også et større fokus på vei og trafikk. Vi samarbeider med de andre barnehagene i området om å arrangere førskoletreff der alle 6-åringene treffes ute til felles lek og aktivitet. For barn som har behov for spesiell hjelp og støtte har vi møter med foreldrene og skolen i løpet av våren før skolestart.