Tinden

Tinden er en avdeling med 3 ansatte og 14 barn i alderen 2-3 år. De som jobber på Tinden erKjersti Westberg som pedagogisk leder, Hillgunn Karlsen som barne - og ungdomsarbeider og Laila Gamst som barnehageassistent.

Satsingen på motorisk utvikling er en sentral del av det å gå på en friluftsavdeling. Ferdsel og lek i skogen er med på å gi barna varierte utfordringer for stimulering av barns motorikk. På Tinden har vi et spenn utviklingsmessig innenfor alderssammensetningen 2-3 år, noe som gjør at barna har ulike forutsetninger i forhold til alder, utvikling og behov.

Skogen og naturen er vår nærmeste utviklingsarena hvor vi jobber aktivt hele året. Vi bruker skogen som stimuli og arena for motorisk utvikling, kunnskapslære og miljøbevissthet. Friluftslivet praktiseres både innenfor og utenfor barnehagegjerdet.

Vi har som mål å kunne gi barna kompetanse om bekledning til de ulike årstidene, kunnskaper om det biologiske mangfoldet i skogen vår, og styrke barnas selvbilde gjennom mestring. Vi erfarer at læring skjer best i smågrupper og i ”her og nå situasjoner”. Det vil si at vi som bevisste voksne skal være positive, kunnskapsrike og inspirerende når barnas oppmerksomhet rettes mot noe. Det er viktig at barna får tid til undring og at deres interesser blir tatt på alvor.

På Tinden består aktivitetene både av grov- og finmotoriske utfordringer. Aktivitetene vil variere ut i fra årstidene og barnehagens årshjul.

Smågrupper

Når vi jobber med smågrupper deler vi barna inn og jobber mot barnets nivå språklig, motorisk og sosialt. Vi jobber aktivt for å øke barnas sosiale kompetanse og vi skaper en tett relasjon mellom barn og voksen. I smågrupper vil barna lære om bekledning til ulike årstider, skogen i forandring, fugler og insekter. I tillegg vil barna lære seg nyttige ferdigheter som bæring av sekk ol.

Grønt Flagg

Tinden sin Grønt Flagg satsing skal gjøre barna glade i å være ute. Vi jobber med temaet gjest i naturen og søppelsortering. Ved å være gjester i naturen lærer barna å ta vare på naturen og skaper en forståelse av naturens mangfold rundt barnehagen. Bruk av naturen som en læringsarena er sentralt i forhold til barnas forståelse av den. Målet er å kunne bevisstgjøre barna i forhold til at vi er gjester i naturen, noe som betyr at vi skal respektere miljøet, og lære oss å ta vare på den. Vi skal holde naturen ren der vi ferdes gjennom alltid å plukke søppek vi finder i naturen.  Vi har vår egen grønnsakshage i barnehagen og vi plukker bær i skogen. Vi tar vare på egne fuglekasser vi har i skogen og vi lager og henger opp fuglemat. Siste fredag i måneden vil det være Grønt Flagg møte hvor barna evaluerer og har samtaler om ulike tema.

Vennskap

I alderen 2 til 3 år skjer det en stor utvikling mht barnas språk, motorikk og det sosiale samspillet. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til forståelse og vennskap på tvers av alder og språklig og kulturell ulikhet. I et lekefellesskap legges grunnlaget for barns vennskap med hverandre. Å delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. (R.P, s 25/26)

Personalet skal være tilgjengelig for barna ved å støtte, inspirere og oppmuntre barna, slik at alle barn får gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i lek og hverdagsaktiviteter.

Språk

På Tinden er høytlesing og fortellinger noe vi jobber med hele året. Vi har en bokhylle på avdelingen hvor bøker byttes ut med jevne mellomrom. Høytlesing og fortellinger skjer i smågrupper, på turer, ved måltider, eller når barna har et ønske om å bli lest for. Gjennom bruk av fortellinger, sang, rim og regler vil vi skape et språkmiljø hvor barna blir oppmuntret til å lytte, holde samtaler, og leke med språket aktivt i barnehagehverdagen.